Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

O przedszkolu » Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

 1. Priorytet przedszkola
 2. Wizja przedszkola
 3. Misja przedszkola
 4. Cel ogólny
 5. Cele szczegółowe
 6. Kryterium sukcesu
 7. Planowane działania w okresie najbliższych lat
 8. Metody pracy
 9. System diagnozowania osiągnięć dziecka
 10. System obserwowania osiągnięć nauczycieli
 11. Zasady współpracy z rodziną
 12. Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
 13. Współpraca przedszkola z instytucjami wspierającymi naszą działalność

"Nie ma w życiu beznadziejnych sytuacji, są tylko ludzie,
którzy stali się bezradni wobec nich"

Clark Boothurce

1) Priorytet przedszkola

Wychowanie dziecka zaradnego, przedsiębiorczego, kreatywnie optymistycznie myślącego, które potrafi współdziałać z innymi.

2) Wizja przedszkola

 1. Wychowujemy dzieci jako optymistów.
 2. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami ( tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).
 3. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
 4. Dzieci są twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.

3) Misja przedszkola

W naszym przedszkolu:

 • dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie,
 • szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka,
 • każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo,
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • wychowujemy naszych wychowanków na kreatywnych i pełnych fantazji przedszkolaków,
 • jesteśmy otwarci na propozycję i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • służymy pomocą w razie trudności wychowawczych,
 • przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych,
 • zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy,
 • organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki i uroczystości przedszkolne,
 • prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci,
 • zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

4) Cel ogólny

Rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

5) Cele szczegółowe

 • wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich,
 • wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne możliwości,
 • rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola,
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

6) Kryterium sukcesu

Nasz przedszkolak:

 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • wzrost skuteczności pracy przedszkola
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
 • wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

7) Planowane działania w okresie najbliższych lat

 • doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie gotowości do nauki w szkole,
 • zajęcia wspomagające dla dzieci 5-letnich, indywidualizacja oddziaływań,
 • zajęcia indywidualne dla dzieci 4-letnich wspomagające rozwój,
 • poszerzenie form współpracy z rodzicami,
 • kontynuacja działań i wykorzystywanie projektów własnych i realizacji programu "Optymistyczne Przedszkole”.

8) Metody pracy

 • metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 • gimnastyka mózgu P. Dennisona (kinezjologia edukacyjna),
 • Metoda Dobrego Startu,
 • relaksacja,
 • techniki parateatralne, bajkoterapia,
 • zabawy paluszkowe.

Nauczyciele realizują w poszczególnych grupach roczny plan pracy, program wychowawczy, innowację pedagogiczną "Optymistyczne Przedszkole".

9) System diagnozowania osiągnięć dzieci

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumy, kroniki,
 • materiały reportażowe (zdjęcia, filmy, itp.),
 • rozmowy.

10) System obserwowania osiągnięć nauczycieli

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli. Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocena), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: ankiet , rozmów z nauczycielami, rodzicami; obserwacji przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli, obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.

11) Zasady współpracy z rodziną

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców ( informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

12) Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym

Poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Przedszkole systematycznie współpracuje z:

 • Zespołem Szkół w Mikorzynie im. Jana Pawła II,
 • biblioteką szkolną,
 • Radą Sołecką,
 • Kołem Gospodyń Wiejskich,
 • Związkiem Emerytów i Rencistów.

13) Współpraca przedszkola z instytucjami wspierającymi naszą działalność

 • Urzędem Miasta (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 • Komendą Powiatową Policji - bezpieczeństwo,
 • Strażą Pożarną - bezpieczeństwo,
 • Muzeum Ziemi Kępińskiej,
 • Biblioteką Miejską i Powiatową,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Sanepidem,
 • Klubem Seniora w Kępnie,
 • włączenie się w organizowanie na terenie miasta przedsięwzięć kulturalnych, konkursów oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie wchodzi w życie 3 września 2010 r.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01