Program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie.

O przedszkolu » Program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie.

  

Program profilaktyczny

Przedszkola Samorządowego  w Mikorzynie.

 

 

 

 

PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

I. WSTĘP

II. CELE PROGRAMU

III. ADRESACI PROGRAMU

IV. BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

V. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

VI. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

VII. EWALUACJA PROGRAMU

 

 

 

WSTĘP

 Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz. 624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w rozwoju dziecka. Działaniem profilaktycznym będzie każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu niepożądanych zachowań. Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych.

CELE PROGRAMU

 · Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.

· Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

 · Rozróżnianie dobra od zła.

· Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania  z przypadkowych spotkań z nieznajomym.

· Utrwalenie zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.

· Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych.

· Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).

 · Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.

 · Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami oraz najbliższym środowiskiem.

· Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.

 · Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka.

· Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.

· Kształtowanie nawyków higienicznych, stosowanie zasad kulturalnego zachowania się  na co dzień.

PROGRAM PRZEZNACZONY DLA:

· dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem,

 · nauczyciele zatrudnieni w placówce,

· rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem.

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU.

1. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ.

2. ZDROWE ODŻYWIANIE.

3. HIGIENA NA CO DZIEŃ.

4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA.

5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

6. DYMY- SZKODLIWY WPŁYW NA ORGANIZM DZIECKA.

7. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA.

8. PRZEMOC I AGRESJA.

 

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

 Charakterystyka bloku tematycznego.

1. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ:

Zamierzone cele operacyjne                                                                                                            

 Dziecko :

- rozumie poj. „bezpieczeństwo”

- wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania

 - wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów

 - zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

 - rozróżnia podstawowe znaki drogowe

- stosuje się do sygnalizacji świetlnej

 - wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112)

- orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta)

 - przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej

 - stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw/ sprzętu/ zabawek

 - nie oddala się samo od grupy przedszkolnej

- nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi

- przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu/ życiu oraz ich konsekwencje

 - wykazuje nieufność w stosunku do osób nieznajomych,

- samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny

 - gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka

- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła

2. ZDROWE ODŻYWIANIE:

 - poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia

 - orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywania

 - dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą

- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw

 - myje owoce i warzywa przed spożyciem

- stosuje zasady savoir – vivr ‘u (poprawnie posługuje się sztućcami, nie rozmawia podczas posiłków, nie spieszy się podczas jedzenia, dba o estetykę stołu).

3. HIGIENA NA CO DZIEŃ:

 - poznaje i rozumie pojęcie, „higieniczny tryb życia”

 - wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny osobistej

 - stosuje higienę na co dzień: * myje ręce przed / po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po kontakcie z rożnymi przedmiotami, zwierzętami i in. * dba o czystość własnego ciała  * dba o czystość ubrania / bielizny * używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych * utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie * rozumie istotę wypoczynku * wykazuje wrażliwości na nadmierny hałas * podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych * uczy się podstawowych umiejętności relaksacji * wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych  * zasłania usta podczas kaszlu / kichania * wie, o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach

4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA:

- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu

- posługuje się pojęciem „zdrowie”

- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się

- uprawia sporty (gra w piłkę, bieganie, itp.)

- ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych

- chodzi na spacery

5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:

 - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych

- nie dotyka obcych zwierząt

- wie, że nie należy karmić zwierząt bez zgody dorosłych / drażnić zwierząt

- zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia

 - zna wybrane rośliny i in. zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące)

 - nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia

 - wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić

 6. DYMY- SZKODLIWY WPŁYW NA ORGANIZM

- prezentuje właściwą postawę „Przeciw” - orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od nikotyny (zna ich niekorzystny wpływ na organizm)

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych                

7. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

 - zna swoje prawa i obowiązki

 - przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych

 - obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych

- jest odpowiedzialne za to, co robi

- w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach

- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

 8. PRZEMOC  I AGRESJA

 - umie nazwać swoje uczucia

 - odgrywa  scenki sytuacyjne

- potrafi utożsamić się z inną osobą ( umiejętności empatyczne)

 - reaguje na rożne formy agresji i przemocy

- rozumie znaczenie słowa „zgoda”, „kompromis”

- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych

- stara się być przyjazne dla otoczenia

 

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

 METODY:                                                                                                                                            

 - podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, i in.)

 - problemowe ( metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)

 - praktyczne (ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, i in.)

- eksponujące (np. film, i in.)

 - programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

 FORMY:                                                                                                                                                      

 - indywidualne

 - zespołowe

- grupowe

 

 EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów wdrożenia programu profilaktycznego dokonuje się na Radzie Pedagogicznej na koniec roku szkolnego. Ewaluacja programu, polega na sporządzeniu krótkiego pisemnego sprawozdania z jego realizacji. Podstawę sprawozdania z realizacji programu będzie stanowiła: analiza dokumentów (np. plany miesięczne, realizacja podstawy programowej, zapis w dzienniku) - analiza wytworów pracy dzieci i stopnia ich zaangażowania - dodatkowe osiągnięcia, np. udział w konkursie.

 

 

Program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie wchodzi w życie: 03 listopada 2016 r.

 

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01