Umowa z rodzicem / opiekunem

Dokumenty » Umowa z rodzicem / opiekunem

UMOWA Nr …………/…………..

zawarta w dniu……………………………………. pomiędzy :

Panią/Panem……………………………………………………………………………………
(proszę podać imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
zamieszkałych : …………………………………………………………………………………………….…
(proszę podać dokładny adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
legitymujących się dowodami osobistymi seria…………… numer ……………………………………….
seria…………… numer ……………………………………….

zwanych dalej „rodzicem”
a
Przedszkolem Samorządowym z siedzibą w Mikorzynie
Mikorzyn 50
reprezentowanym przez :
- Dyrektora Przedszkola - Lidia Niechciał ,
( imię i nazwisko dyrektora)
zwanym dalej „ przedszkolem”
o treści następującej :

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych przez przedszkole dla dziecka:
1) imiona dziecka:……… ……………………………………………………………………………………….
2) nazwisko dziecka:……...................………………………………………………………………………….
3) data urodzenia dziecka:……….……………………………………………………………………………..
4) adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………..
5) adres zameldowania dziecka: ……...……………………………………………………………………….
6) PESEL dziecka:……………………………………………………………………………………………….

§ 2.
W ramach niniejszej umowy przedszkole zobowiązuje się do:
1) realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej , w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej,
2) realizacji zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,
3) zapewnienia właściwej opieki dziecku, opartej o zasady bezpieczeństwa,
4) wspomagania wychowawczej roli rodziny.

§ 3.
W ramach niniejszej umowy rodzic zobowiązuje się do :
1) przestrzegania zapisów statutu przedszkola, a w szczególności dziennego czasu pracy przedszkola, w tym przeznaczonego na realizację podstawy programowej oraz zajęć wykraczających poza podstawę programową w przypadku złożenia przez rodzica deklaracji dotyczącej udziału dziecka w takich zajęciach,
2) przestrzegania innych zarządzeń dyrektora dotyczących świadczeń realizowanych w przedszkolu, podawanych w formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,
3) współdziałania z przedszkolem w każdym zakresie dotyczącym pobytu dziecka w przedszkolu,
4) terminowego i regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych świadczonych przez przedszkole, ponad czas realizacji podstawy programowej;
5) przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ramowym rozkładem dnia obowiązującym w przedszkolu, jednak na czas nie dłuższy niż ( 5,7,9) i więcej …..……. godzin dziennie; od godziny ……………….. do godziny………………..,
6) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub do pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej do wykonywania tych czynności.

§ 4.
1. Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za czas realizacji zajęć ustalana na podstawie następujących stawek uchwalonych uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno :
1) za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole w wymiarze do dwóch godzin dziennie – w wysokości 7,22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 116 zł miesięcznie,
2) za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole w wymiarze powyżej dwóch godzin dziennie – w wysokości 9,38 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 150 zł miesięcznie, naliczanych za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie.
3) Opłata za świadczone usługi podlega waloryzacji.
2. Stawka żywieniowa wynosi: 2,70 zł. za 2 posiłki dziennie,
3,70 zł za 3 posiłki dziennie.
3. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty :
1) za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole poza czasem pobytu dziecka w przedszkolu deklarowanym przez rodzica – w wysokości 9,00zł za każdą rozpoczętą godzinę,
2) za świadczenia opiekuńcze udzielane przez przedszkole poza czasem pobytu dziecka w przedszkolu deklarowanym przez rodzica poza godzinami funkcjonowania przedszkola – w wysokości 13,00 zł , za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 5.
1. Rodzic zgłasza dyrektorowi informację o nieobecności dziecka w przedszkolu.
2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym obniżenia opłaty za wyżywienie, o której jest mowa § 4 ust. 2 proporcjonalnie do ilości dni nieobecności dziecka.

§ 6.
Opłaty za świadczenie o których mowa w § 4, rodzic dokonuje z góry w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

§ 7.
1.Opłatę miesięczną za świadczenia w przedszkolu ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola, określanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Korzystając z przedszkola w okresie wakacyjnym rodzic wnosi opłatę o której mowa w § 4 w przedszkolu pełniącym dyżur.

§ 8.
Rodzic zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia wszystkich opłat za korzystanie z deklarowanych świadczeń realizowanych w przedszkolu.

§ 9.
1. Opłatę miesięczną za świadczenia w przedszkolu można regulować:
1) poprzez bezpośrednią wpłatę wymaganej kwoty w siedzibie przedszkola, w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora.
2) dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na wskazany przez dyrektora rachunek bankowy z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka , nr rachunku oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.
2. Deklarowane świadczenia, będą realizowane przez przedszkole tylko po dokonaniu opłaty w formie wskazanej w ust. 1.

§ 10.
Za czas opóźnienia w dokonywaniu zapłaty opłat za deklarowane świadczenia, o których mowa w § 4, nalicza się ustawowe odsetki.

§ 11.
1. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez:
1) rodzica, za 30- dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym do dyrektora na piśmie; dniem złożenia wypowiedzenia jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
2) dyrektora przedszkola, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych w umowie lub zalega z opłatami co najmniej za 1 miesiące.
2. Umowa niniejsza może również zostać rozwiązana na mocy dokonanego na piśmie porozumienia stron.
3. na prośbę rodzica o zmianie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, dyrektor w wyjątkowych sytuacjach może wyrazić zgodę jeśli nie wpływa to na zmianę organizacji placówki.
4. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana z mocy prawa w trybie natychmiastowym.

§ 12.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14.
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKORZYNIE RODZIC

.............................................................. …...………..…………………………….
(pieczątka nagłówkowa jednostki oraz (czytelny podpis)
imienna pieczątka dyrektora)

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01