Zabawy taneczno- ruchowe.

Akcja "Ćwiczyć każdy może" » Zabawy taneczno- ruchowe.

Temat: Zabawy taneczno- ruchowe.

Przybory : magnetofon                                                 

Miejsce: sala Metody: taniec, śpiew, zabawy muzyczne, rytmiczne i ruchowe.

Obszar z podstawy programowej:

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

Cele ogólne: Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania.
Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy.
Cele szczegółowe:
dziecko:
- rozumie pojęcie rytmu i dynamiki,
- umie wystukać rytm słuchanych utworów,
- potrafi reagować ruchem na zmiany rytmu i dynamiki,
- potrafi interpretować ruchem śpiew i muzykę,
- reaguje w określony sposób na przerwę w muzyce,
- potrafi współpracować w grupie,
- uczestniczy we wspólnych zabawach

Zabawy taneczno-ruchowe jednocześnie rozwijają mowę, myślenie, słuchanie, postrzeganiei koordynację ruchową. Podczas tańców dziecko kształci wrażliwość na bodźce dźwiękowei twórczo wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu, wykorzystuje się elementy gimnastyczne: usprawnianie całego ciała, koordynacje ruchowo-przestrzenną, orientację przestrzenną oraz elementy muzyczne, szczególnie rytmiczne (uczenie wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego). Ćwiczenia te przede wszystkim usprawniają całe ciało, wpływają na umiejętność słuchania muzyki, wyczuwanie rytmu przez odróżnianie akcentów rytmicznych

ZOBACZ FILMY:

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01