Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
 4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. wspieranie dziecka uzdolnionego
 6. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców
 8. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

 1. niepełnosprawnym,
 2. niedostosowanym społecznie,
 3. zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 4. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 5. z zaburzeniami komunikacji językowej,
 6. z chorobami przewlekłymi,
 7. z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 8. z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,
 9. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców dziecka,
 2. nauczyciela, lub specjalisty,
 3. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji
 2. porad i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się - liczba uczestników do 5
 2. zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy - liczba uczestników wynosi do 4
 3. zajęcie socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne - liczba uczestników zajęć do 10

Zajęcia logopedyczne - mgr Dorota Marczak
Odbywają się dla dzieci 4- / 5- / 6-letnich w poniedziałki od godz. 13:00 do 15:00.

 • I grupa - od 13:00 do 13:30
 • II grupa - od 13:30 do 14:00
 • III grupa - od 14:00 do 14:30
 • IV grupa - od 14:30 do 15:00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr Izabela Langner
Odbywają się dla dzieci 5-letnich i 6-letnich w każdy wtorek w godzinach:

 • I grupa - od 12:40 do 13:40
 • II grupa - od 13:40 do 14:40

Zajęcia rewalidacyjne - mgr Alicja Zimoch
Odbywają się dla dziecka 6-letniego w każdy poniedziałek od 13:30 do 14:30.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01