Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

O przedszkolu » Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

Program podzielony jest na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:

 • ja jestem cząstką świata,
 • ja i moja:
  • rodzina,
  • przedszkole,
  • miasto,
  • prawa.

Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju, rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości dziecka.

Do głównych założeń programu należą:

 • wychowanie dzieci w naszej placówce odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, przez zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw. Szczególnie ważne jest dawanie przykładu przez wszystkich dorosłych, z którymi dziecko ma kontakt,
 • wszyscy nauczyciele i cały personel zwraca uwagę na kontakty między dziećmi, starając się, stwarzać wychowankom klimat współpracy i przyjaźni,
 • uczenia optymizmu, dorośli muszą zacząć od siebie, dlatego nauczycielki i pracownicy przedszkola stale się doskonalą, uczą zasad komunikacji, właściwego chwalenia i krytykowania dzieci,
 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,
 • obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
 • dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,
 • kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych,
 • sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
 • integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,
 • lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,
 • poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,
 • umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,
 • przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,
 • poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.

Wprowadzenie tego programu do zajęć z rodzicami pomoże w integrowaniu rodziny, w rozwoju osobowości zarówno dzieci jak i rodziców. Wprowadzone wątki poezji dla dzieci i rodziców propagują treści humanistyczne, uwrażliwiając na zło i rozwijając potrzebę dobra.

Cele programu

Głównym celem programu jest uczenie dziecka pozytywnego stosunku do otaczającego go świata oraz przezwyciężania lęku przed nowymi i nieznanymi bodźcami, dzięki czemu dziecko będzie się wszechstronnie rozwijać, zgodnie z jego możliwościami.

Cele szczegółowe to:

 • Wyrabianie w dzieciach postawy optymizmu i poczucia pewności siebie.
 • Wyrabianie cech charakteru optymistycznego wychowanka.
 • Nauczenie dzieci jak wyrażać swoje uczucia i jak nad nimi panować.
 • Budowanie pozytywnego obrazu własnego "Ja".
 • Okazywanie uczuć pozytywnych (miłość, szacunek) w stosunku do swojej rodziny.
 • Rozróżnianie, nazywanie emocji własnych i innych.
 • Poznawanie siebie, innych, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.
 • Uodpornienie na różne codzienne przykrości i niepowodzenia.
 • Podejmowanie próby samooceny oraz oceny zachowań innych ludzi. Poszerzenie związków z otaczającym światem. Rozwijanie u dziecka ocen wartościujących: dobra i zła.
 • Rozbudzanie uczuć poznawczych, estetycznych i społeczno-moralnych.
 • Umożliwienie wyrażania siebie za pomocą różnorodnych środków ekspresji (dramy, pantomimy, technik plastycznych).

Przykładowy plan działania

 1. Zaplanowanie i zorganizowanie spacerów i wycieczek.
 2. Zaplanowanie spotkań integracyjnych dla rodziców.
 3. Pedagogizacja rodziców (pogadanka) na temat: "Rozwój emocjonalno-społeczny i prawa dziecka w wieku przedszkolnym" - raz w roku.
 4. Opracowanie scenariuszy zajęć do wybranych tematów.

Sposoby realizacji i efekty w stosunku do dziecka

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających wykorzystaniu w działaniach zdobytej przez dziecko wiedzy i przeżyć emocjonalnych:

 • Rozwijanie postawy otwartej, samodzielnej, przystosowanej do społecznych uwarunkowań otoczenia.
 • Kontynuacja działań "Dziecko istotą społeczną" w różnych momentach życia przedszkolnego, we współpracy z innymi nauczycielami. Zastosowane metody to: aktywna praca z działaniem dzieci, drama i pantomima oraz metody aktywizujące.

W stosunku do rodziców:

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców:

 • udział rodziców w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola,
 • udział rodziców w spotkaniach integracyjnych.

Pedagogizacja rodziców poprzez udostępnienie i omówienie wybranych lektur psychologiczno-pedagogicznych.

W stosunku do nauczycieli:

 • Zorganizowanie szkoleniowej rady pedagogicznej poszerzającej wiedzę z tej tematyki.
 • Udostępnienie koleżankom wybranych scenariuszy zajęć.
 • Przeprowadzenie warsztatów "Inteligencja emocjonalna"; "Jak wychować optymistę"; "Błędy wychowawcze rodziców".

Spodziewane efekty:

Najważniejszym z nich jest zrozumienie przez dziecko, że może zaspokoić własne potrzeby tylko w zgodzie z przyjętymi w danej społeczności normami i dzięki stosowaniu ich w codziennych sytuacjach.

Dzięki realizacji zaproponowanych programów dziecko:

 • dostrzega potrzeby i uczucia drugiego człowieka,
 • umie powściągać negatywne emocje w kontaktach z innymi ludźmi,
 • ma rozbudzone poczucie własnej niepowtarzalności i godności,
 • rozumie swoje zachowania i uczucia, dobrze czuje się w grupie przedszkolnej,
 • jest wrażliwe na piękno, dobro, prawdę i miłość,
 • poznaje własną tożsamość,
 • ma rozbudzony pozytywny stosunek do siebie i do świata.

Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie wchodzi w życie 29 października 2011 r.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01