Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych w terenie (park), zabawy z elementami współzawodnictwa, rywalizacja międzygrupowa (grupa 5-latków i 6-latków).

Akcja "Ćwiczyć każdy może" » Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych w terenie (park), zabawy z elementami współzawodnictwa, rywalizacja międzygrupowa (grupa 5-latków i 6-latków).

Przybory: szarfy , woreczki, piłki

Miejsce: park

Obszar z podstawy programowej:

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

3. Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

17 grudnia 2013 r. dzieci z grupy 6-latków i 5-latków uczestniczyły w zabawach ruchowych z elementami współzawodnictwa i rywalizacji z wykorzystaniem piłek, szarf, woreczków. Takiego rodzaju zabawy i gry terenowe dawały dzieciom okazję do wyrobienia ogólnej sprawności, przyczyniły się do kształtowania takich cech motorycznych jak: szybkość, zwinność, zręczność, poprzez naturalne użyteczne formy ruch. Rywalizacja wyzwoliła w dzieciach radość i swobodę, była dopingiem do intensywnego wysiłku fizycznego oraz uczyła umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.

SCENARIUSZ SPORTOWYCH ROZGRYWEK  MIĘDZYGRUPOWYCH   DZIECI 6,5,4- LETNICH

 

Grupy wiekowe:  6-latki,  4,5 - latki
Miejsce: boisko

 Podstawa programowa:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Cele ogólne:

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej,

- tworzenie atmosfery współdziałania i współpracy w zespole,

- wdrażanie do czynnego i aktywnego udziału w zabawach i zawodach sportowych,

- wdrażanie do przestrzegania reguł w zabawach i zawodach sportowych,

-  integrowanie się dzieci z poszczególnych grup wiekowych,

- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach zwycięstwa lub porażki.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej,

- współdziała w zabawach i zawodach sportowych,

- przestrzega ustalonych reguł,

- umie poradzić sobie z porażką,

- odczuwa radość płynącą z zabawy,
- potrafi opanować własny lęk i emocje.

Metody:

obserwacja, instrukcja, pokaz, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń

Formy:
praca z całą grupą,  indywidualna
    

Przybory:

piłki, woreczki, szarfy, skakanka,  linka

Przebieg zajęcia:

Części zajęcia

Zadania szczegółowe

Opis zabaw.

Uwagi organizacyjne.

Część I wstępna

Zbiórka na boisku w parku.

Przywitanie.

Dzieci podzielone na dwie

grupy wiekowe

(4,5-latki,  6- latki).

 

Dzieci stoją w kręgu i witają się w myśl  hasła przewodniego „Ćwiczyć każdy może”.

Ustawienie w szeregu

Ustalenie regulaminu i zasad zachowania się podczas wykonywania ćwiczeń.

Zabawa ruchowa ze śpiewem „Podajmy sobie ręce”.

Zabawa ruchowa „Naśladuj”.

 

 

Dzieci ustawione w kole podaja sobie ręce i wspólnie śpiewają piosenkę.

Dzieci naśladują ćwiczenia wykonywane przez wybrane dzieci z grup (podskoki, przysiady, skoki pajaca, marsz).

 

Poinformowanie dzieci  o tym,  jak trzeba wykonywać ćwiczenia. 

Część II

Część właściwa

udział

dzieci w zabawach

sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa orientacyjno - porządkowa „Dwa kolory”.

Rozdzielenie drużyn wybranie kapitanów – podzielnie dzieci na 2 drużyny.

Nauczyciele dzielą dzieci na dwie drużyny, każde dziecko musi zapamiętać miejsce w swojej drużynie.

„Slalom” – pokonanie wyznaczonej trasy slalomem (bieg w obie strony).

Po sygnale prowadzącego dzieci biegną do wyznaczonego celu. Po okrążeniu woreczka wracają do mety. Wygrywa ta drużyna, której najszybciej udało się wrócić na swoje miejsce.

Nauczyciel  daje znak do startu.

Zabawa „Zanieś i przynieś woreczek” – pokonanie wyznaczonej trasy.

Drużyny ustawione w rzędach. Pierwsze dziecko trzyma woreczek, zanosi go do wyznaczonego celu i wraca z powrotem bez woreczka. Po dotknięciu następne dziecko biegnie po woreczek i  przekazuje go następnemu  dziecku w drużynie.   

Kapitanowie drużyn zabierają woreczki.

 Zabawa „Podaj piłkę do tył”.

Utworzenie przez dzieci zwartych dwóch  rzędów. Podawanie piłki do tyłu i przejście ostatniego dziecka na początek rzędu.

Po zakończeniu zabawy nauczycielki ustalają zwycięzców zabawy.

Zabawa „Toczenie piłki”.

Każda drużyna dostaje piłkę. Dzieci tworzą tunel przez rozstawienie nóg, toczenie piłki od pierwszego do ostatniego dziecka w drużynie. Ostatnie dziecko wraca na początek rzędu i powtarzamy dalej zabawę do ostatniego zawodnika.

Wygrywa ta drużyna, która pierwsza zakończy zabawę.

Zabawa „Rzuty do celu”.

Każde dziecko z drużyny wykonuje rzut woreczkiem do koła utworzonego z szarfy.(Liczy się trafność rzutów.)

Wygrywa drużyna, która  najwięcej wrzuci woreczków.

Każde dziecko z zespołu wykonuje jeden rzut woreczkiem.

Zabawa „Skoki zająca”.

Wybranie 5 dzieci z każdej grupy.  Każde dziecko staje na starcie i z miejsca wykonuje skok w dal, nauczyciel mierzy odległość.

Zabawę wykonuje każde z 5 dzieci.

Zabawa „Skaczące piłki”.

 

 

 

Zabawa „Z woreczkiem na głowie”

Każde dziecko z drużyny skacze do pachołka, okrąża go i biegnąc wraca z powrotem do grupy.

 

Dzieci  przechodzą

określoną trasę z woreczkiem

na głowie, a następnie biorą do ręki i wracają przekazując woreczek koledze z drużyny, który wykonuje to samo ćwiczenie.

 

.

Zabawę można utrudnić poprzez zwiększenie tempa.

 

Nauczyciel przekazuje dzieciom woreczki.

 

Część III końcowa

Czynności organizacyjne.

 

Zbiórka.

Podsumowanie konkurencji, powtórzenie hasła „Ćwiczyć każdy może”. 

Pożegnanie sportowe i powrót do przedszkola.

 

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01